WYPRAWA PO WIEDZĘ

Autorski program Przedszkoli „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i w Bibicach

Struktura programu

Na przedszkolnym etapie kształcenia program podzielono na dwa moduły: nauczania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych (w zakresie literatury, multimediów, języków obcych, muzyki i tańca, malarstwa i grafiki, teatru, filmu i sztuk audiowizualnych, przyrody, sportu i turystyki). Dla każdego z tych obszarów przygotowano zadania i treści odpowiadające możliwościom emocjonalnym i percepcji dziecka w określonym przedziale wiekowym. Wspólnym ogniwem dla obydwu modułów jest TEMAT WIODĄCY, wokół którego osnuty jest szczegółowy harmonogram działań wychowawczych i edukacyjnych, realizowanych w ramach zajęć, imprez, warsztatów i wyjazdów przedszkolnych. Temat oraz szczegółowy plan pracy na dany rok szkolny określa Dyrektor Przedszkola, kierując się m.in. bieżącymi potrzebami i zainteresowaniami wychowanków oraz sugestiami Rodziców i nauczycieli.

Cele programu

Naczelną ideą programu Wyprawa po wiedzę jest umożliwienie dzieciom poznania otaczającej je rzeczywistości w jak najszerszym i możliwie wszechstronnym wymiarze. Zadaniem Przedszkola jest nie tylko wychowywanie, opieka, przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, ale także przystosowanie dziecka do swobodnego poruszania się we współczesnym świecie i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Aby zapewnić naszym wychowankom odpowiedni start w szkolne i młodzieńcze życie, stworzyliśmy program umożliwiający im poznanie i wnikliwą analizę różnorodnych procesów i zjawisk zachodzących w świecie, w ramach wielorakich dziedzin nauki i sztuki. Zależy nam na tym, aby dzieci zdobywały wiedzę o otaczającej je rzeczywistości poprzez doświadczenie, poznanie, uczestnictwo i rozumienie. Na każdym etapie kształcenia olbrzymią wagę przywiązujemy do kreowania twórczych postaw i rozwijania umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Dlatego ważnym i stałym punktem rocznych planów pracy, konstruowanych w ramach programu Wyprawa po wiedzę są warsztaty artystyczne i wycieczki edukacyjne, zapewniające dziecku praktyczny kontakt z wieloma dziedzinami sztuki. Jak bowiem pisał Stanisław Lem:

Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka”.

Zadania i sposoby realizacji

Szczegółowy harmonogram działań w ramach programu Wyprawa po wiedzę określony zostaje na początku każdego roku szkolnego i podany do wiadomości Rodziców podczas pierwszego zebrania (czyli w pierwszych dniach września). Roczny plan pracy konstruowany jest w oparciu o kilka stałych rodzajów zadań:

  1. Zajęcia tematyczne w ramach programu dydaktycznego Przedszkola

Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach obowiązkowego programu dydaktycznego Przedszkola (zgodnego z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego), przeznacza jedne zajęcia w miesiącu na realizację programu Wyprawa po wiedzę. Zajęcia prowadzone są w oparciu o temat wiodący, ustalony przez Dyrektora na dany rok szkolny. Treść zajęć odpowiada wymogom podstawy programowej nauczania przedszkolnego; formę i metody pracy określa nauczyciel. Konspekty zajęć autorskich prowadzący przygotowują w trybie semestralnym – Dyrektor Przedszkola otrzymuje zestaw konspektów na początku września i marca danego roku szkolnego.

    1. Warsztaty tematyczne w ramach zajęć dodatkowych

Nauczyciele-specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe przeznaczają jedną lekcję w miesiącu na realizację tematu wiodącego w ramach programu Wyprawa po wiedzę. O doborze treści oraz formie i metodach pracy decydują prowadzący – mogą to być m.in. zajęcia w formie warsztatów praktycznych, zajęć plenerowych, gier zespołowych, wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych, warsztatów dramowych, klubów i paneli dyskusyjnych, konsultacji indywidualnych, grupowych projektów badawczych, imprez kulturalnych i artystycznych itp. Nauczyciele przygotowują konspekty zajęć w trybie semestralnym – zestaw konspektów przedstawiają Dyrektorowi Przedszkola na początku września i marca danego roku szkolnego.

3. Imprezy przedszkolne

Szczegółowy harmonogram imprez przedszkolnych oraz wykaz osób odpowiedzialnych z ich organizację określa co roku Dyrektor Przedszkola, w porozumieniu z wice dyrektorem Przedszkola. Terminarz imprez ustalany jest w systemie rocznym i podawany do wiadomości Rodziców podczas wrześniowego zebrania z wychowawcami grup. Do stałych uroczystości przedszkolnych należą w szczególności:

- Konkursy związane z tematem wiodącym

- Kiermasz Świąteczny

- Szkolna Olimpiada Sportowa

- Przedszkolne zawody pływackie

- Koncert szkolny w wykonaniu wychowanków

- Dni Otwarte Przedszkola

- Piknik na zakończenie roku szkolnego

- Uroczyste zakończenie roku oddziałów zerowych

    1. Imprezy okolicznościowe

Organizacją imprez okolicznościowych zajmują się przede wszystkim wychowawcy grup oraz wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele-specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe. Terminarz imprez ustalany jest w systemie rocznym i podawany do wiadomości Rodziców na początku każdego roku szkolnego. W strukturę uroczystości wplatane są treści związane z tematem wiodącym, określonym na dany rok szkolny w ramach programu Wyprawa po wiedzę. Stałe imprezy okolicznościowe to m.in.:

- Impreza Andrzejkowa

- Spotkanie ze św. Mikołajem

- Wigilia połączona z Koncertem Kolęd

- Jasełka Bożonarodzeniowe

- Dzień Babci i Dziadka

- Karnawałowy Bal Przebierańców

- Powitanie wiosny

- Śniadanie Wielkanocne

- Dzień Matki i Ojca

- Dzień Dziecka

5. Warsztaty edukacyjne

Tematyczne warsztaty edukacyjne są ściśle związane z rocznym planem pracy Przedszkola i tematem wiodącym programu Wyprawa po wiedzę. Organizowane są na terenie placówki i poza nią i planowane w wymiarze nie mniejszym niż dwa razy w roku szkolnym. Warsztaty składają się z dwóch części: teoretycznej (najczęściej w formie prezentacji multimedialnej) i praktycznej (polegającej na wykonaniu pracy plastycznej, tekstu literackiego, projektu, inscenizacji itp.).

6. Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze

Harmonogram wycieczek ustalany jest w trybie rocznym i obejmuje cztery obszary edukacyjne:

- życie kulturalne Krakowa i Małopolski (teatr, kino, filharmonia, opera, wystawy malarstwa, rysunku i fotografii)

- naukę i umiejętności (muzea, zabytki, skanseny, fabryki, kopalnie, pracownie itp.)

- przyrodę i agroturystykę (ogród botaniczny i zoologiczny, gospodarstwa agroturystyczne, parki tematyczne, warsztaty plenerowe itp.)

- rozrywkę i rekreację (centrum zabaw dziecięcych, parki rozrywki, stoki narciarskie itp.)

7. Zielone Przedszkola

Każdego roku w w kwietniu organizujemy 3-dniowy wyjazd na Zielone Przedszkole (dwa noclegi). Tematyka wyjazdu jest ściśle związana z autorskim programem Przedszkola „Wyprawa po wiedzę” oraz planem pracy i tematem wiodącym określonym na dany rok szkolny.

Na miejsce pobytu najczęściej wybieramy tereny górskie (Rabka, Krynica, Węgierska Górka, Ochotnica, Murzasichle itp.). Program każdego wyjazdu obejmuje m.in.:

- zajęcia artystyczne (malowanie na szkle, warsztaty plastyczne, warsztaty aktorskie, zajęcia z rzeźby itp.)

- zajęcia i warsztaty tematyczne związane z planem pracy i tematem wiodącym

- zorganizowane zabawy plenerowe

- zwiedzanie okolicy (zabytki, atrakcje)

- ognisko z pieczeniem kiełbasek

- dyskotekę

W Zielonych Przedszkolach mogą uczestniczyć dzieci w każdym wieku (3-latki po konsultacji Rodziców z wychowawcą grupy). Do wiadomości Rodziców podany zostaje program wyjazdu, dane teleadresowe oraz wyprawka.

Sposoby informowania o realizacji programu

Dyrektor Przedszkola – za pośrednictwem wychowawców grup – przedstawia Rodzicom (we wrześniu każdego roku) harmonogram imprez, warsztatów i wycieczek przedszkolnych oraz – opcjonalnie - konspekty zajęć dydaktycznych związanych z programem Wyprawa po wiedzę. Podczas czerwcowego zebrania do wiadomości Rodziców podane zostaje z kolei sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Przedszkola. Bieżące informacje na temat działań w ramach programu autorskiego publikowane są w gablotach i na tablicach ogłoszeń, w gazetkach ściennych oraz na stronie internetowej Przedszkola.