Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowe Królestwo” w Krakowie działa od 2003 r. w oparciu o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych Urzędu Miasta Krakowa (nr 4/2002). Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Placówka jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Przedszkoli Niepublicznych z siedzibą w Krakowie.

Naszym głównym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami. Szczególnie ważne jest dla nas rozbudzenie wrażliwości na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni za pośrednictwem różnorodnych form twórczości i ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej. W pracy z dziećmi realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN, jak również programy autorskie, skonstruowane przez naszych nauczycieli, w tym interdyscyplinarny program wychowania przedszkolnego „Wyprawa po wiedzę”.

Przedszkole mieści się w lokalu usytuowanym na parterze budynku przy ulicy Konecznego 2. Dzieci zgrupowane są w oddziałach wiekowych – w każdym oddziale pracuje wychowawca i nauczyciel wspomagający. Do dyspozycji naszych wychowanków pozostaje psycholog i logopeda. Naprzeciwko Przedszkola znajduje się ogródek jordanowski.

Zapraszamy na foto-spacer po naszym Przedszkolu!