STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

BAJKOWE KRÓLESTWO”

W KRAKOWIE

ROZDZIAŁ PIERWSZY

INFORMACJE OGÓLNE

 

& 1

 1. „Bajkowe Królestwo” w Krakowie jest placówką należącą do typu przedszkoli niepublicznych.

 2. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Królestwo”, zwane dalej Przedszkolem, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. Konecznego 2/6U.

 3. Organem prowadzącym Przedszkole są osoby fizyczne: Maria Wilczek-Krupa i Krzysztof Krupa.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

 5. Statut Przedszkola opracowany został na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

 

ROZDZIAŁ DRUGI

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

& 2

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok (12 miesięcy).

 2. Istnieje możliwość – na wniosek Dyrektora i za zgodą Rodziców – ustalenia miesięcznej lub dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej.

 3. Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 do 19.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 4. Istnieje możliwość wcześniejszego otwarcia bądź późniejszego zamknięcia placówki, na wniosek Rodziców.

 5. Czas pracy Przedszkola wynosi 12 godzin dziennie, w tym co najmniej 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 6. W Przedszkolu przewiduje się 5 posiłków w ciągu dnia: śniadanie (przynoszone przez Rodziców bądź zamówione w firmie cateringowej, obsługującej placówkę), obiad (zamówiony w firmie cateringowej, obsługującej placówkę), podwieczorek I, II, III (sporządzane na miejscu).

 7. Przedszkole może działać w systemie dwuzmianowym z zaznaczeniem, że podczas każdej zmiany zapewnia się odpowiednią ilość godzin przewidzianą na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 8. Godziny funkcjonowania poszczególnych zmian a także organizację pracy i szczegółowy sposób dokumentacji wszystkich oddziałów przedszkolnych określa Dyrektor placówki na początku każdego roku przedszkolnego, w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe.

 

& 3

 1. Usługi świadczone przez Przedszkole są odpłatne.

 2. Wysokość opłat za dzienny pobyt dziecka w placówce oraz udział w zajęciach dodatkowych określa każdego roku organ prowadzący.

 3. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu (czesne) obejmuje przede wszystkim koszty związane z opieką wychowawczo-dydaktyczną dziecka, przeprowadzeniem niektórych zajęć dodatkowych (np. gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, warsztatów plastycznych czy florystyki) oraz ewentualną terapią logopedyczno-psychologiczną.

 4. Czesne pobierane jest raz w miesiącu, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem a Rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

 5. Opłata za posiłki zamówione w firmie cateringowej określana jest przez właściciela tejże firmy i podawana przez Dyrektora do wiadomości Rodziców na zebraniu rozpoczynającym dany rok przedszkolny.

 6. Opłata za posiłki sporządzane na miejscu określana jest przez organ prowadzący i podawana przez Dyrektora do wiadomości Rodziców na zebraniu rozpoczynającym dany rok przedszkolny.

 7. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia Rodziców z konieczności uiszczania opłat z tytułu pobytu dziecka w Przedszkolu i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

 8. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu Rodzice nie mają obowiązku uiszczania opłat za posiłki, o ile fakt nieobecności zostanie zgłoszony Dyrektorowi placówki w terminie określonym w Umowie.

 9. W przypadku nieobecności dziecka w placówce przez cały miesiąc (od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca) organ prowadzący może obniżyć opłatę uiszczaną przez Rodziców z tytułu czesnego

 

& 4

 1. Działalność Przedszkola finansowana jest przez:

  1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, przyznający dotacje w wysokości określonej obowiązującymi przepisami

  2. Rodziców wychowanków Przedszkola

  3. Ewentualnych sponsorów, sporządzających darowizny na rzecz Przedszkola

 

& 5

 1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalany każdego roku we wrześniu przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 2. Ramowy rozkład dnia musi uwzględniać zasady ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednią liczbę dzieci w oddziałach) oraz oczekiwania Rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Przedszkole może – na życzenie Rodziców – organizować naukę religii.

 4. Warunki i sposób wykonywania przez Przedszkole zadania, o którym mowa w & 5 pkt 3 określają odrębne przepisy.

 5. Dzieci (na wniosek Rodziców) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, określonych w ofercie Przedszkola (j. angielski, j. Francuski, gimnastyka korekcyjna, treningi karate, joga, jazda konna, rytmika, nauka tańca, kształcenie słuchu, nauka gry na fortepianie, warsztaty plastyczne, ceramika, warsztaty florystyczne, warsztaty aktorskie itp.).

 6. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna muszą uwzględniać potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru Rodziców.

 7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

 8. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są co roku przez Dyrektora.

 9. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ TRZECI

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

& 6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 2. Przedszkole realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz autorskie programy wychowania przedszkolnego, sporządzone przez nauczycieli Przedszkola.

 3. Główne cele Przedszkola to:

  1. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

  2. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  3. Umożliwianie dzieciom poznania i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

  4. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki.

  5. Współpraca z Rodzicami w zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawania zdolności i możliwości rozwojowych dziecka i – w miarę potrzeby – umożliwienia wczesnej interwencji specjalistów.

  6. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

  7. Umożliwienie poznania tradycji i kultury kraju/regionu poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz warsztatów tematycznych.

  8. Rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych poprzez nacisk na artystyczny rozwój dziecka.

 4. Wynikające z dążenia do powyższych celów główne zadania Przedszkola to:

  1. zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, ciepłej atmosferze i warunkach sprzyjających osiągnięciu dojrzałości szkolnej

  2. Dbanie o indywidualny rozwój dziecka i odkrywanie jego zainteresowań.

  3. Zapewnienie dzieciom równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwość sukcesu.

  4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

  5. Rozwijanie wrażliwości moralnej dzieci.

  6. Kształtowanie umiejętności obserwacji i rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

  7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do wyrażania własnych myśli, emocji i przeżyć.

  8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

  9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego.

 5. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy Przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 6. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

 7. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do ich możliwości rozwojowych i wynosić od 15 do 30 minut.

 

& 7

 1. Przedszkole sprawuje bezpieczną opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki.

 2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w lokalu zajmowanym przez Przedszkole, w osiedlowym ogródku jordanowskim oraz poza terenem placówki, zawsze z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 3. Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

 4. Oddziały przedszkolne powierzone są jednemu lub dwóm nauczycielom przedszkolnym.

 5. Nauczycielki przedszkolne mają obowiązek zabawy z dziećmi w ogrodzie lub na spacerze, w miarę sprzyjających warunków pogodowych.

 6. Zabawy na świeżym powietrzu odbywają się wyłącznie w bezpiecznych warunkach.

 7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas zajęć w budynku i w ogrodzie, w czasie wizyt w instytucjach oraz w trakcie wycieczek krajoznawczych.

 8. W trakcie wycieczek i spacerów na każde 10-ro dzieci przypada jedna osoba opieki.

 9. Wycieczki i wizyty w instytucjach powinny zostać podane do wiadomości Rodziców co najmniej na dzień przed planowanym wyjściem.

 10. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć przedszkolnych odpowiadają wychowawcy.

 11. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć dodatkowych odpowiadają nauczyciele-specjaliści.

 12. Nauczyciele przedszkolni – w miarę możliwości – prowadzą swoją grupę przez cały okres pobytu dzieci w placówce.

 13. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez Rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pisemnie przez nich upoważnione.

 

& 8

 1. Przedszkole – w ramach działalności zespołów pomocy psych.-ped. – udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska wychowanków.

  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia.

  3. Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

  4. Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  5. Wspieranie dziecka uzdolnionego.

  6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i Rodziców.

  7. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne.

  8. Wspieranie Rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. W placówce może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

  1. Rodziców

  2. Wychowawcy lub nauczyciela-specjalisty

  3. Psychologa przedszkolnego

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

  1. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

  2. porad, konsultacji i warsztatów dla Rodziców i nauczycieli

  3. zajęć psychoedukacyjnych dla Rodziców

 5. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi czy psychoedukacyjnymi wymaga zgody Rodziców/opiekunów prawnych.

 6. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

& 9

 1. Organem prowadzącym Przedszkole są osoby fizyczne: Maria Wilczek-Krupa i Krzysztof Krupa.

 2. Organ prowadzący uprawniony jest w szczególności do:

  1. przyjmowania i zwalniania pracowników Przedszkola.

  2. Ustalania zakresów obowiązków pracowników oraz przydzielania określonych stanowisk, w tym stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Przedszkola.

  3. organizacji naboru dzieci na kolejny rok przedszkolny oraz podejmowania decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

  4. ustalenia regulaminów obowiązujących w placówce.

  5. Przygotowania projektu zmian Statutu Przedszkola.

 3. Organ prowadzący może część swoich uprawnień (dotyczących pracowników i wychowanków filii Przedszkola) scedować na Dyrektora.

 4. Pozostałymi organami filii Przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola.

  2. Rada Pedagogiczna, działająca na podstawie odrębnego regulaminu, którego założenia nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

 

& 10

 1. Stanowisko Dyrektora nadaje pracownikowi organ prowadzący.

 2. Stanowisko Dyrektora może piastować jedna z osób stanowiących organ prowadzący, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wymogi określone przepisami prawa.

 3. Główne zadania Dyrektora to:

  1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

  2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami Przedszkola, zgodnie z przepisami właściwymi dla przedszkoli niepublicznych.

  3. Sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

  4. Opracowanie rocznego planu nadzoru pedagogicznego, zawierającego wszystkie wymagane elementy.

  5. Opracowanie programu rozwoju placówki i skonsultowanie go z radą Pedagogiczną.

  6. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  7. Umożliwienie nauczycielom podjęcia i przeprowadzenia awansu zawodowego, zgodnie z procedurą określoną odrębnymi przepisami.

  8. Ustalenie ramowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań Rodziców/opiekunów prawnych.

  9. Przygotowanie arkusza organizacyjnego placówki i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oświatowego.

  10. Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć dodatkowych dla każdego oddziału przedszkolnego oraz harmonogramu wycieczek i imprez na każdy rok przedszkolny.

  11. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.

  12. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy.

  13. Dysponowanie powierzonymi środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.

  14. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola.

  15. Współpraca z Rodzicami, organem prowadzącym i instytucjami kontrolującymi placówkę.

  16. Kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie pracowników za zgodą organu prowadzącego.

  17. podejmowanie decyzji w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć specjalistycznych, wyrównawczych i terapeutycznych.

  18. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

  19. Przepływ informacji i koordynacja współdziałania organów Przedszkola.

  20. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  21. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

  22. Organizowanie i prowadzenie spotkań z Rodzicami, w miarę potrzeb i możliwości, nie rzadziej niż raz w semestrze.

 1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

& 11

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

  1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu.

  2. Uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej

  3. Uchwalanie listy programów nauczania i podręczników realizowanych w Przedszkolu.

  4. Zatwierdzanie tygodniowego rozkładu zajęć w poszczególnych grupach.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia.

  2. Propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

  3. projektowany rozkład zajęć dodatkowych oraz harmonogram wycieczek i imprez.

  4. Projekty i scenariusze imprez przedszkolnych.

  5. organizację i sposób przeprowadzenia konkursów przedszkolnych i zewnętrznych.

 2. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych posiedzeniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku przedszkolnego.

 3. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące dzieci mogą być udzielane wyłącznie Rodzicom lub prawnym opiekunom.

 8. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 9. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w & 11 pkt 5.

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

ORGANIZACJA PLACÓWKI

 

& 12

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, ew. stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku przedszkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez Dyrektora Przedszkola w terminie do 20 sierpnia każdego roku.

 4. Arkusz organizacji placówki, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i (o ile wymagają tego aktualne przepisy oświatowe) kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący.

 5. W arkuszu organizacji placówki znajduje się w szczególności:

  1. liczba dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów

  2. liczba pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

  3. lista zajęć dodatkowych i czas ich trwania

  4. liczba nauczycieli-specjalistów, zatrudnionych w Przedszkolu.

  5. Czas realizacji podstawy programowej w danym roku przedszkolnym.

 6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.

 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia wychowawcy ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 8. Liczba miejsc organizacyjnych w placówce wynosi 75.

 9. Wychowankowie zgrupowani są w czterech oddziałach zbliżonych wiekowo.

 10. Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowej grupy popołudniowej. W takiej sytuacji liczba miejsc organizacyjnych zwiększy się o liczbę dzieci zapisanych do tej grupy, jednak nie więcej niż o 20 osób.

 11. Liczba oddziałów – w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki – może ulec zmianie.

 12. W przypadku niewielkiej ilości dzieci przebywających w danym dniu na terenie placówki dopuszcza się możliwość łączenia grup w jeden, dwa lub trzy oddziały.

 13. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

  1. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV).

  2. Salę teatralną.

  3. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

  4. Zaplecze kuchenne.

  5. Szatnie i sanitariaty dla dzieci i personelu.

  6. Gabinet Dyrektora.

 14. Przedszkole zapewnia wyposażenie sal przedszkolnych w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.

 15. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

& 13

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odprowadzane do Przedszkola osobiście przez Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby pełnoletnie, zgłoszone przez Rodziców w Kwestionariuszu Przedszkolaka bądź posiadające ich pisemne upoważnienie.

 2. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko oraz serię i nr dowodu osobistego, którym się legitymuje.

 3. Dziecko może zostać odebrane z Przedszkola przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dowodu tożsamości.

 4. Rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola o dowolnej godzinie, wg potrzeb i upodobań Rodziców.

 6. Ze względów organizacyjnych i konieczności zamówienia obiadu w firmie cateringowej wskazane jest, aby rodzic zgłaszał (osobiście, telefonicznie lub mailowo) planowaną nieobecność dziecka lub jego późniejsze niż zwykle przybycie do godz. 9.30 danego dnia.

 7. O ile Rodzice nie złożą wniosku o przedłużenie godzin pracy Przedszkola, odbieranie dzieci z placówki powinno trwać do godz. 19.00

 

& 14

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 2. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do Przedszkola dziecka niepełnosprawnego.

 3. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 4. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli, uchwalany co roku przez organ prowadzący.

 5. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie przez Rodziców formularza zgłoszeniowego (Kwestionariusza Przedszkolaka) i zawarcie umowy z Dyrektorem Przedszkola lub przedstawicielem organu prowadzącego.

 6. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania podań i uiszczenie tzw. opłaty wpisowej z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo zapisu mają dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

 7. Wysokość opłaty wpisowej ustala co roku organ prowadzący.

 8. Opłata wpisowa obejmuje koszty rekrutacji a także koszty zakupu wyprawki przedszkolnej i większość kosztów związanych z imprezami przedszkolnymi, wycieczkami i organizacją warsztatów tematycznych.

 9. Organ prowadzący może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola w następujących przypadkach:

  1. niedotrzymania przez Rodziców warunków Umowy, w szczególności tych związanych z płatnościami z tytułu pobytu dziecka w Przedszkolu.

  2. nieobecności dziecka przez ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Przedszkola.

  3. Nieprzestrzegania przez Rodziców postanowień niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY

WYCHOWANKOWIE

 

& 15

 1. Dziecko przebywające w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności do:

  1. profesjonalnej i życzliwej opieki dydaktyczno-wychowawczej.

  2. Ochrony i poszanowania godności osobistej

  3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

  4. Partnerskiej rozmowy na każdy temat.

  5. Akceptacji jego osoby.

 2. W Przedszkolu nie stosuje się zabiegów lekarskich bez zgody Rodziców dziecka, z wyłączeniem konieczności ratowania życia.

 3. Wychowanków Przedszkola ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 4. Roczną składkę z tytułu ubezpieczenia n.w. opłacają Rodzice.

 5. Wysokość składki ubezpieczeniowej określają Rodzice na pierwszym zebraniu z Dyrektorem Przedszkola we wrześniu każdego roku przedszkolnego.

 6. W Przedszkolu powinny przebywać dzieci zdrowe.

 

ROZDZIAŁ SIÓDMY

RODZICE

 

& 16

 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:

  1. przestrzeganie zapisów niniejszego Statutu.

  2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, zgodnie z listą przygotowaną przez Dyrektora Przedszkola lub wychowawców (pantofle, kubek i szczoteczka do zębów itp.).

  3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola bądź upoważnienie do tego innej pełnoletniej osoby z zachowaniem określonych przez placówkę procedur.

  4. Terminowe uiszczanie opłat z tytułu pobytu dziecka w Przedszkolu.

  5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

  6. przyprowadzanie do Przedszkola dziecka w dobrym stanie zdrowia a w razie występowania objawów chorobowych (kaszel, katar, wysypka itp.) będących skutkami alergii, dostarczenie Dyrektorowi placówki zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko może chodzić do Przedszkola.

  7. Zgłaszanie ewentualnych spóźnień dziecka, mających znaczenie przy zamawianiu posiłków w firmie cateringowej.

  8. Współpraca z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko.

 2. Do podstawowych praw Rodziców dziecka należy:

  1. zapoznanie się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale.

  2. Zapoznanie się z dokumentami określającymi zasady pracy Przedszkola (Statutem, Regulaminem wycieczek, Regulaminem pracy itd.).

  3. Uzyskiwanie na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka.

  4. Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy przedszkolnego.

  5. wyrażanie i przekazywanie nauczycielom i Dyrektorowi wniosków i obserwacji pracy Przedszkola.

  6. Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu oraz organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny nad placówką.

  7. Uczestnictwo w zebraniach z Dyrektorem Przedszkola i wychowawcami, co najmniej dwa razy w ciągu roku przedszkolnego.

 3. Podstawowe formy współpracy Przedszkola z Rodzicami to:

  1. zebrania grupowe.

  2. Konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, psychologiem, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami.

  3. Zajęcia otwarte.

 

ROZDZIAŁ ÓSMY

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

& 17

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 2. Nauczyciel przedszkolny prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadając za jej jakość i wyniki.

 3. Nauczyciel przedszkolny dokumentuje swoją pracę zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.

 4. Do zadań nauczycieli przedszkolnych należy w szczególności:

  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

  2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

  3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

  4. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

  5. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jej terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

  6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.

  7. Planowanie własnego rozwoju zawodowego i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.

  8. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych.

  9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

  10. Współpraca z Rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw Rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka.

  11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  12. Realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących.

  13. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

  14. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych o charakterze dydaktycznym (Jasełka, Dzień Matki itp.), kulturalnym lub sportowym.

  15. Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora lub vice Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 5. Nauczyciele otaczają indywidualną opieką swoich wychowanków i utrzymują kontakt z ich Rodzicami w celu:

  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci.

  2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

  3. Włączenia ich w działalność placówki.

 6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i wicedyrektora, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 7. Nauczyciel ma prawo (w celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki) do odmowy przyjęcia wychowanka pod opiekę Przedszkola w danym dniu w przypadku, gdy zauważy u dziecka objawy charakterystyczne dla infekcji jelitowej (wymioty, biegunka) bądź nieżytu dróg oddechowych (kaszel, katar, wysoka temperatura ciała), a Rodzic/opiekun nie przedstawi zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego alergiczne pochodzenie tych dolegliwości.

 

& 18

 1. W Przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje organ prowadzący lub – za zgodą organu prowadzącego – Dyrektor Przedszkola.

 2. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a Dyrektorem, w szczególności:

  1. współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną placówki.

  2. Współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych.

  3. Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników.

  4. wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością Przedszkola, w szczególności zaś te zlecone przez Dyrektora.

  5. Dysponuje środkami finansowymi Przedszkola w przypadku nieobecności Dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

  6. Reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora.

 

& 19

 1. Przedszkole zatrudnia psychologa oraz logopedę.

 2. Psycholog przedszkolny otacza opieką wszystkie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 6-letnich.

 3. Do zadań psychologa należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci.

  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i działań profilaktycznych.

  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, Rodziców i nauczycieli.

  4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka.

  5. Wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

  6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Logopeda przedszkolny otacza opieką dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

 5. W uzasadnionych przypadkach opieką logopedyczną mogą zostać objęte dzieci 3-letnie.

 6. Do zadań logopedy przedszkolnego należy w szczególności:

  1. coroczne przeprowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii logopedycznej.

  2. prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dzieci zgodnie z zasadami sztuki logopedycznej.

  3. Dokumentacja pracy indywidualnej z dziećmi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Współpraca z Rodzicami w celu eliminowania wad wymowy za pomocą ćwiczeń i zadań wykonywanych przez dziecko w domu.

  5. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w działaniach mających na celu ograniczenie bądź eliminację wad wymowy u dzieci.

  6. Prowadzenie szkoleń dla Rodziców i nauczycieli.

 

& 20

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli-specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.

 2. Nauczyciele-specjaliści zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi w zakresie swoich specjalności.

 3. Nauczyciele-specjaliści zobowiązani są dokumentować przeprowadzone zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Forma, organizacja i przebieg zajęć musi być dostosowana do możliwości i potrzeb dzieci.

 5. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli-specjalistów określa Dyrektor Przedszkola.

 6. Nauczyciele wspomagający pełnią rolę pomocy wychowawcy.

 7. Do zadań nauczycieli wspomagających należy w szczególności:

  1. troskliwa opieka nad dziećmi.

  2. pomoc przy codziennych czynnościach, jak jedzenie, przygotowanie do spania, mycie zębów, toaleta, ubieranie butów itp.

  3. Pomoc w przygotowywaniu zajęć dydaktycznych.

  4. pomoc podczas spacerów i wycieczek.

  5. Wykonywanie poleceń wychowawcy.

  6. Wykonywanie poleceń Dyrektora i wicedyrektora.

 

 

& 21

 1. W Przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi.

 2. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

  1. utrzymywanie czystości w salach i na zapleczu.

  2. przygotowywanie i podawanie posiłków.

  3. Prowadzenie kontroli czystości pomieszczeń przedszkolnych.

  4. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi określa Dyrektor Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY

POSTANOWIENIA KONCOWE

 

& 22

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, Rodziców, pracowników obsługi.

 2. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza organ prowadzący.

 3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

  1. wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń przedszkolnych

  2. udostępnienie Statutu zainteresowanym przez Dyrektora Przedszkola.

 4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Satutu.

 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

,.