Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola

 

 1. Przedszkole przejmuje opiekę nad wychowankiem od momentu przekazania dziecka nauczycielowi lub pracownikowi placówki aż do odbioru dziecka przez Rodzica/opiekuna prawnego lub osoby przez niego uprawnionej.

 2. Do odbioru dziecka z Przedszkola uprawnieni są WYŁĄCZNIE Rodzice/opiekunowie prawni, ew. osoby wskazane w Kwestionariuszu Przedszkolaka.

 3. W przypadku zaistnienia konieczności odbioru dziecka przez osoby inne niż wymienione w pkt. 2, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są uprzedzić o tym fakcie pracowników Przedszkola, podając przy tym dane personalne wskazanej osoby (imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, ew. stopień pokrewieństwa). Brak informacji ze strony Rodziców lub brak dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej dziecko spowoduje odmowę przekazania wychowanka przez pracowników Przedszkola.

 4. Pracownik Przedszkola ma prawo wylegitymowania osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka w przypadku, gdy nie zna lub nie jest pewien jej tożsamości.

 5. Pracownik Przedszkola ma prawo odmowy przekazania dziecka osobie niepełnoletniej lub osobie z objawami nietrzeźwości.

 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nietrzeźwej pracownik Przedszkola informuje Rodzica/opiekuna prawnego zarówno o tym fakcie, jak też o konieczności odebrania wychowanka przez inną osobę. W przypadku niedostosowania się do ww. procedury pracownik Przedszkola informuje o zaistniałej sytuacji lokalny komisariat policji.

 

Procedura postępowania w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych

 1. Zgodnie z &5 ppkt. „c” Umowy o sprawowanie opieki nad wychowankiem Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo”, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do przyprowadzania do placówki dzieci W DOBRYM STANIE ZDROWIA. Nauczyciele i pracownicy przyjmują zatem, że wszystkie dzieci znajdujące się w Przedszkolu uznane są przez Rodziców/opiekunów prawnych za zdrowe i mogą uczestniczyć we wszystkich formach aktywności określonych programem dydaktyczno-wychowawczym placówki.

 2. Zgodnie z zapisami Statutu Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie oraz filii w Bibicach w razie występowania u dziecka objawów chorobowych (takich jak kaszel, katar, wysypka itp.) będących skutkami alergii, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dyrektorowi placówki zaświadczenie lekarskie stwierdzające alergię i potwierdzające, że dziecko może chodzić do Przedszkola.

 3. Zgodnie z &17 pkt 7 Statutu Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie oraz filii w Bibicach nauczyciel lub pracownik Przedszkola ma prawo (w celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki) do odmowy przyjęcia wychowanka pod opiekę Przedszkola w danym dniu w przypadku, gdy zauważy u dziecka objawy charakterystyczne dla infekcji jelitowej (wymioty, biegunka) bądź nieżytu dróg oddechowych (kaszel, katar, wysoka temperatura ciała), a Rodzic/opiekun nie przedstawi zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego alergiczne pochodzenie tych dolegliwości.

 4. W przypadku ujawnienia się objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Rodziców/opiekunów prawnych wychowanka. Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego odebrania chorego dziecka z Przedszkola.

 5. W przypadku zaistnienia zagrożenia życia dziecka podczas pobytu w Przedszkolu, nauczyciel lub pracownik placówki ma obowiązek wezwania Pogotowia Ratunkowego a następnie poinformowania o zaistniałej sytuacji Rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 6. W przypadku zdiagnozowania u dziecka choroby zakaźnej (ospa, szkarlatyna, odra, różyczka, świnka itp.) Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są powiadomić o tym fakcie dyrekcję Przedszkola.

 7. Pracownicy Przedszkola nie mają prawa podawania wychowankom żadnych leków, także antyalergicznych, profilaktycznych czy wzmacniających odporność. Wyjątkiem jest pobyt dzieci na Zielonym Przedszkolu – wówczas podawanie leków odbywa się wg odrębnych zasad określonych w pkt 8 niniejszej procedury.

 8. W przypadku konieczności podjęcia stałego leczenia dziecka podczas pobytu na Zielonym Przedszkolu, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wychowawcy grupy szczegółowy instruktaż podawania leków, potwierdzony przez lekarza. Zestaw leków (z widoczną nazwą i aktualną datą ważności do spożycia) wraz z zaświadczeniem lekarskim należy przekazać bezpośrednio do rąk nauczyciela. Nie dopuszcza się możliwości umieszczania leków w bagażu dziecka.

 

Procedura terapii psychologiczno-logopedycznej

  1. Każdemu wychowankowi Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie oraz filii w Bibicach przysługuje prawo do korzystania z opieki logopedy oraz psychologa, w ramach opłat ponoszonych przez Rodziców/opiekunów prawnych z tytułu czesnego.

  2. Opieką logopedyczną objęci są wychowankowie Przedszkola w wieku 4-6 lat. W przypadku wskazań lekarskich terapia logopedyczna może dotyczyć dziecka 3-letniego.

  3. We wrześniu każdego roku logopeda przedszkolny przeprowadza badanie i diagnozę logopedyczną dzieci w wieku 4-6 lat. Dzieci zakwalifikowane do terapii uczestniczą w indywidualnych zajęciach logopedycznych na terenie Przedszkola.

  4. Obserwacja psychologiczna dziecka może zostać podjęta na wniosek Rodzica/opiekuna prawnego lub nauczyciela-wychowawcy. Kontakt psychologa z wychowankiem musi zostać zaakceptowany przez Rodzica w formie pisemnego oświadczenia.

  5. Psycholog przedszkolny obserwuje dziecko podczas zajęć grupowych, a także w trakcie indywidualnych warsztatów psychologicznych. W uzasadnionych przypadkach może poprosić Rodziców/opiekunów prawnych dziecka o udział w warsztatach. Terapia psychologiczna może także obejmować kontakt Rodziców z psychologiem przedszkolnym, bez udziału dziecka.

  6. Psycholog przedszkolny – wraz z wychowawcą grupy – przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej dziecka 5 -letniego. Wyniki diagnozy przekazywane są Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka w terminie do 7 dni po dokonaniu badania.

  7. W Przedszkolu funkcjonują zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizujące zajęcia wyrównawcze dla dzieci z dysfunkcjami lub zaburzeniami koncentracji, a także zajęcia w ramach opieki nad dzieckiem szczególnie uzdolnionym. Zasady pracy zespołów określają odrębne przepisy.

  8. Logopeda i psycholog przedszkolny pozostają do dyspozycji Rodziców/opiekunów prawnych wychowanków Przedszkola w miesiącach od września do czerwca, w dniach i godzinach ustalonych i podanych do wiadomości publicznej na początku każdego roku szkolnego.