Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowe Królestwo” w Krakowie przyjmuje dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Nabór prowadzony jest przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach. Istnieje możliwość zapisu dziecka na rok lub kilka lat w przód. W pierwszej kolejności przyjmujemy rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola oraz rodzeństwo naszych absolwentów. Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin Rekrutacji, określany przez dyrektora Przedszkola na każdy rok szkolny.

 

 

Procedura naboru do Przedszkola:

  1. Zgłoszenie kandydata do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenia dziecka można dokonać drogą mailową na adres Przedszkola (należy wówczas podać imię i nazwisko dziecka, rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie pobyt w Przedszkolu „Bajkowe Królestwo”, datę urodzenia dziecka oraz telefon kontaktowy do Mamy lub Taty) lub za pomocą przedszkolnego systemu elektronicznego (należy wówczas zalogować się w systemie i wypełnić kartę zgłoszenia).

  1. Wypełnienie Kwestionariusza Przedszkolaka

Kwestionariusz Przedszkolaka należy wypełnić wówczas, gdy Przedszkole potwierdzi możliwość zapisu dziecka do konkretnego oddziału (w przypadku braku miejsc dane dziecka zostaną umieszczone na liście rezerwowej). Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić bardzo wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem danych osób upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola oraz informacji o stanie zdrowia i ewentualnych alergiach dziecka. Kwestionariusz można dostarczyć:

  • drogą mailową

  • za pomocą przedszkolnego systemu elektronicznego

  • osobiście do Przedszkola

  1. Uregulowanie opłaty wpisowej

Rezerwacja miejsca na dany rok szkolny w poszczególnych oddziałach przedszkolnych następuje po zaksięgowaniu opłaty wpisowej, w kwocie określonej w Cenniku. Opłata wpisowa jest jednorazowa i obejmuje cały cykl kształcenia (do momentu opuszczenia Przedszkola przez wychowanka). Opłaty można dokonać:

  • za pomocą przedszkolnego systemu elektronicznego

  • przelewem na konto Przedszkola - należy wówczas podać imię i nazwisko dziecka, wybraną placówkę (Żabiniec lub Bibice) oraz rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie pobyt w naszym Przedszkolu

  • gotówką u dyrektora lub wicedyrektora Przedszkola

  1. Podpisanie Umowy z Przedszkolem

Ostatnim etapem naboru jest podpisanie Umowy pomiędzy Rodzicami a Przedszkolem, określającej zasady opieki i kształcenia dziecka w naszej placówce. Termin dostarczenia Umowy określa co roku dyrektor Przedszkola. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach ( po jednym dla każdej ze stron). Druk Umowy generowany jest w przedszkolnym systemie elektronicznym; formularz można także pobrać u dyrektora placówki. Umowa obowiązuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego. Umowę można rozwiązać z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku nieobecności dziecka w placówce przez pełny miesiąc (np. w okresie wakacyjnym) zapisy Umowy zakładają znaczne obniżenie opłaty z tytułu czesnego.

Pobierz:

Kwestionariusz Przedszkolaka

Regulamin Rekrutacji

Logowanie do systemu